Dessa resevillkor gäller dig som bokar en resa med The Adventure Crowd. Villkoren är upprättade för att skydda dig som enskild resenär och The Adventure Crowd som organisation. Genom att läsa igenom våra villkor godkänner du och är införstådd med vilka åtaganden The Adventure Crowd har gentemot dig som resenär och kund, samt vilka skyldigheter du har som köpare av en resa hos The Adventure Crowd. Vid ändringar i dessa villkor är det resenärens/kundens ansvar att hålla sig uppdaterad vid justeringar och eventuella tillägg. De aktuella villkoren gäller i alla instanser, gamla eller föregående versioner av The Adventure Crowds resevillkor kan inte åberopas i efterhand.
Resevillkoren är baserade på Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och The Adventure Crowds särskilda villkor, som är angivna i ett stycke i slutet av denna sida.
The Adventure Crowd har som researrangör har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

AVTALET

1. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.
2. Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.
3. Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.
4. Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
5. Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.
6. Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.
7. Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.
8. Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
9. Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
10. Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
11. För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.
12. Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING
2.1. Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
2.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.3. Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4. Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
2.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.
2.6. Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.
2.7. Om arrangören inte kan erbjuda en plats på resan när resenären har betalat det avtalade priset (delbetalning eller full betalning), ska arrangören utan dröjsmål återbetala det inbetalda beloppet till resenären.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING
3.1. Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
3.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
4.1. Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
4.2. Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
4.3. Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
5.1. Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2. Ändring av priset
5.2.1. Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2. Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3. Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6. Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3. Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1. Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2. Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4. Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1. Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt
som följer av 5.3.2.
5.4.2. Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
6.1. Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2. Väsentliga fel
6.2.1. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet
prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2. Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3. Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.4. Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
7.1. Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
7.2. Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
7.5. Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6. Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION
8.1. Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2. Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1. Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.
9.2. Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3. Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1. Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4. Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.3.5. Det är resenärens skyldighet att ha ett giltigt pass tillhanda under hela resans gång. Om visum krävs ordnas och betalas det av resenären.
9.3.7. Det är upp till resenären att inneha en gällande sjuk- & olycksfallsförsäkring. I resan ingår inte kostnader för eventuellt uppkomna kostnader för sjukvård.
9.4. Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS
Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, följer The Adventure Crowd Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

12. GDPR
The Adventure Crowd följer de aktuella riktlinjerna för GDPR och behandlar data i enlighet med rådande bestämmelser. Resenärer kan kontakta The Adventure Crowd för att be om att få sin uppgifter raderade eller information om vilka uppgifter som lagras. Uppgifter som inte längre är av nytta för genomförandet av en resa eller uppföljning av en resa raderas. Ingen information delas eller säljs vidare till tredje part, om det inte gäller genomförandet av en resa, då information delas med berörda arrangörer för att anordna praktiska detaljer så som boende, visum eller transport.

”TAC” – The Adventure Crowd – Kompletterande villkor och förtydligande

1. Vi reserverar oss för eventuella fel gällande pris eller andra detaljer på våra sidor. En resa är alltid först bekräftad när depositionen är oss tillhanda och vi per email bekräftat avresans giltighet. Vi ansvarar ej för i förväg bokade flygbiljetter. Med andra ord: vänta med att boka flyg tills du fått bekräftelsen från oss.

2. Avbokningsregler och avgifter i samband med avbokningar.
Avbokningar måste utan undantag göras skriftligen genom email till info@theadventurecrowd.se eller annan email i de fall The Adventure Crowd har informerat om detta. Avbokningen räknas som oss tillhanda då vi mottager detta email.

En deposition på 30% av resans pris (dock lägst 4 000 kr) krävs för att säkra en plats.

Avbokningsavgifter:

Upp till 60 dagar innan avresa — 30%, minst 4 000 kr (depositionen är förbrukad)
Mellan 31 dagar och 59 dagar innan avresa — 50% av resans totala pris, avser pris angett på fakturan
Mindre än 31 dagar innan avresa — 100% av resans totala pris, avser pris angett på fakturan

I de fall där The Adventure Crowd inte erhållit tillräcklig täckning för avbokningsavgifterna från skickas en avbokningsfaktura på utomstående belopp till köparen (den som bokat resa). Att inte betala avbokningsfakturan kan leda till att The Adventure Crowd kräver ytterligare avgifter.

3. Det är resenärens ansvar att ha en giltig försäkring, som gäller under hela resan. I de flesta fall räcker det med din hemförsäkring. Den täcker oftast de första 45 dagarna av en utlandsresa, men kolla exakt vad som gäller i ditt fall om du är osäker, detta är framförallt viktigt i samband med resor där aktiviteter, sporter eller andra moment där man kan utsätta sig för risk för skada är förekommande. Detta kan medföra att du som resenär behöver teckna en tilläggsförsäkring hos ditt försäkringsbolag inför en resa, eller en separat reseförsäkring. Då är du även skyddad mot kostnader i samband med sådant som eventuellt inte täcks av din hemförsäkring, som exempelvis sjukvård om du hyr en moped och skadar dig. Du måste även ta med dig ett skriftligt bevis på att du har en giltig försäkring som gäller under din resa.

4. Det är ett krav att inneha en reseförsäkring för att resa med The Adventure Crowd. Alla resenärer måste innan avresa ha en reseförsäkring tecknad i sitt namn. Hemförsäkringar med gällande villkor som även täcker resor av den natur som The Adventure Crowd erbjuder kan användas. Det är resenärens skyldighet att teckna samt vara informerad om i vilken omfattning försäkringen gäller. Om försäkring ej är tecknad eller adekvat bevis ej kan uppvisas kan resenären nekas aktiviteter på delar eller under hela resans gång. I vissa fall kan även resande helt nekas.

5. Det är ett krav att vara vaccinerad mot Covid-19 (minst två sprutor) på alla våra resor. Ett vaccinationsbevis ska tas med och uppvisas för guiden på resans första dag. Undantag från vaccinationskravet kan endast göras i vissa fall, om medicinska skäl föreligger, och det är resenärens skyldighet att upplysa The Adventure Crowd om att denne inte är vaccinerad vid bokningstillfället. Då undersöker vi om ett medicinskt undantag kan göras.